EU a NATO nutí Rusko, aby se vzdalo osvědčeného modelu národního státu. Nic jiného ale mír a svobodu nezajistí

Autor: John Laughland | Publikováno: 6.2.2013 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace

Kohlův historický omyl

V roce 1991 bylo v Maastrichtu domluveno nejen odstranění národních měn, nýbrž i překonání koncepce národních států. Byla to těžká rána pro mezinárodní právo – a také pro mír.

Často se právem tvrdí, že Evropská unie ohrožuje národní suverenitu a tím pádem i demokracii. Zastávám stanovisko, že to platí i pro NATO. Obě bruselské struktury představují dvě strany téže nadnárodní mince. Tento supraracionalismus je s příkrém rozporu s mezinárodním právem a s Chartou OSN. Řečeno jinými slovy – tento supraracionalismus je protiprávní.

Abych tato tvrzení dokázal, připomínám Maastrichtskou smlouvu z roku 1991.  Tato smlouva představuje legální základ našeho milovaného Eura. Všechny státy EU s výjimkou Dánska a Velké Británie jsou na základě této smlouvy povinny vzdát se svých národních měn a zavést společnou měnu Euro.

Důležité je, že tato smlouva stejně jako měna Euro byly přímými důsledky vysloveně supranacionální resp. postnacionální ideologie tehdejšího spolkového kancléře Helmuta Kohla – ideologie, která nyní ovládá celý Západ.

Když se spolkový kancléř v prosinci 1991 vracel z Maastrichtu, učinil před Spolkovým sněmem v Bonnu prohlášení k výsledkům jednání Evropské rady. První bod jeho projevu: „Cesta k evropské unii je nezvratná. Členské státy Evropského společenství jsou nyní svázány takovým způsobem, který znemožňuje vybočení nebo návrat k dřívějšímu národně státnímu myšlení se všemi jeho neblahými důsledky“. Pro Kohla Maastricht znamenal ideologickou revoluci, a to v úzkém slova smyslu: šlo o revoluci ideí. Maastricht znemožnil staré „národně-státní“ myšlení.

Nejde jen o rétoriku. Supranacionální ideologie byla zakotvena i ústavně právním způsobem v německé ústavě. Někdejší článek 23 Ústavy SRN byl článkem národní jednoty. Na základě tohoto článku mohlo Německo v roce 1990 znovu získat svou národní jednotu. V okamžiku opětovného sjednocení Německa však byl tento článek nejen zrušen, nýbrž byl nahrazen novým supranacionálním „článkem Evropy“. Spolková republika Německo je tak nyní jediným členským státem Evropské unie, který je z ústavně právního hlediska povinen nejen zůstat členským státem EU, což je již samo o sobě velice problematické, nýbrž je povinen i spolupůsobit na jejím „rozvoji“ (rozuměj „centralizaci“). Supranacionální ideologie je tedy v německé ústavě vyjádřena tím nejjasnějším možným způsobem.

Helmut Kohl byl přesvědčen o tom, že národní stát byl bezprostřední příčinou obou světových válek. Věřil, že anarchii světového systému založeného na národních státech bude možné omezit pouze vytvořením nadnárodního nuceného pořádku. Věřil v nutnost supranacionálního pořádku proto, aby bylo možné zajistit mír v Evropě. Skutečnost, že za rok 2012 byla Nobelova cena míru opravdu udělena právě EU, ukazuje, jak je tato ideologie dodnes mocná.

Je důležité připomenout, že se hlavy evropských států setkali v nizozemském městě Maastrichtu pouhý den po rozpuštění Sovětského svazu. Dne 8. prosince 1991 vynesli ruský, ukrajinský a běloruský president v běloruském bělověžském pralese rozsudek smrti nad Sovětským svazem. Maastrichtská vrcholná schůzka začala o den později, dne 9. prosince.

Spojitost mezi oběma událostmi ale není pouze časová, nýbrž i ideologická. Západní politikové dlouhá léta bojovali za svobodu východní Evropy. Když ale hrozilo, že se tato svoboda v létě 1989 stane skutečností, dostaly z ní strach. Byli pevně odhodláni, omezit tuto novou svobodu na Východě novými nadnárodními strukturami. Cítili vlastně nostalgii po starých jistotách studené války a především chtěli zabránit nestabilitě. Bylo jim jasné, že stabilitu lze zajistit jedině vytvořením nového nuceného pořádku. Společnou měnou Euro chtěli šéfové vlád států EU vytvořit v Evropě nové pevné jádro, to znamená nové těžiště, kterým by se nahradila stará hegemonie Varšavské smlouvy.

Souběžně s tím se politicky a ideologicky vyzbrojilo NATO. Na vrcholné schůzce NATO v Římě v roce 1991 byla vytvořena nová strategická koncepce, která pak byla v osudném roce 1999 ještě dále rozšířena.  V budoucnu již NATO nemělo být obranným svazkem, nýbrž intervenční aliancí obrácenou na venek a vybavenou novými policejními oprávněními, pro kterou stará pravidla mezinárodní suverenity již neplatí. NATO, Spojené státy a jejich spojenci se prohlásily za garanty evropského a mezinárodního míru, a sice na základě společného ideologického přesvědčení, že národní svoboda představuje ohrožení míru a že je třeba supranacionální moci, aby bylo možno světu vládnout. V roce 1991 existovalo v Evropě vakuum, a Západ byl pevně odhodlán jej zaplnit.

Nová nadnárodní ideologie tedy nebyla omezena jen na Evropu, ale byla součástí mnohem rozsáhlejšího procesu. Krátce před německým znovusjednocením vyhlásil dne 11. září 1990  v jednom ze svých projevů před americkým Kongresem presidnet H.W. Bush „Nový světový pořádek“. Řekl, že nové přátelství mezi Moskvou a Washingtonem umožní v budoucnu prosazovat mezinárodní právo vojenskou silou. První válka proti Iráku z tohoto tak zvaného Nového světového pořádku vycházela, a je to zřejmé i z toho, že dostala požehnání od Rady bezpečnosti OSN a tím pádem také od Ruska a Číny.

Myšlénka Nového světového pořádku a Nového myšlení nebylo vlastně nic amerického ani evropského. Tato myšlénka byla sovětského původu.  Nový Myslitel Helmut Kohl byl pouhou kopií Nového Myslitele Michaila Gorbačova, jehož hojně prodávaná, ale jen vzácně čtená kniha „perestrojka“ nesla tento podtitul: „Nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět“. Myslel tím, že perestrojka se má odehrát i na mezinárodní úrovni tak, aby se OSN vyvinula v jakousi světovou vládu.

Gorbačovova perestrojka Sovětský svaz nezachránila, nýbrž zničila. Mezinárodní systém nezlepšila, nýbrž jej pervertovala. Bez Sovětského svazu jako protiváhy se nový internacionalismus rychle zvrhnul v čistě americkou hegemonii.  Teď už nešlo o nějaký světový řád, který by se zakládal na mezinárodní spolupráci nebo na rovnováze. Jednalo se výlučně u supraracionalismus pod západním, především americkým, vedením.

Z tohoto hlediska byla směrodatná rezoluce OSN č. 688 ze dne 5. dubna 1991. Touto rezolucí přijatou k údajné ochraně Kurdů a Šíitů v Iráku si Rada bezpečnosti přisvojila právo použít z humanitárních důvodů donucovací opatření proti určitému státu.  Zneužití pojmu humanitární intervence v kosovské válce na konci téhož desetiletí, v roce 1999, má kořeny v této irácké rezoluci. Jistě je vám také známo, že britská a americká vláda použily tuto rezoluci i k tomu, aby mohli celých 12 let Irák bombardovat – tedy vzdušná válka, která skončila teprve druhou invazí v roce 2003.

Touto rezolucí se tedy zrodila idea, že Západ ztělesňuje “hodnoty“ a nikoli politickou moc. Došle zde k jakési kantovské proměně: politická realita a výkon vojenského násilí byly zamaskovány morálním univerzalismem. Zejména ve válce o Kosovo byl masivní výkon moci vojenskými prostředky NATO kašírován lidskoprávní rétorikou.

Tato válka byla velice důležitá ideologicky. Bylo to vyjádření nové strategické koncepce NATO, na jejímž základě bylo od teď legitimní, zasahovat kdekoli na světě. Tedy už nebránit jen národní teritorium členských států.  Válka byla prohlášena nejen za „postmoderní“, například Tonny Blairem, když prohlásil, že „nebojujeme o území, ale o hodnoty (…) a za nový internacionalismus“. Mnozí ji však obhajovali dokonce i jako „válku o Evropu“. Sociolog Ulrich Beck dokonce tvrdil, že válka je pro EU jakýmsi „ vojenským eurem“, tedy prostředkem, který evropskou jednotu popohání kupředu. Kosovo roku 1999 je důkazem, že EU a NATO jsou navzájem neoddělitelné.

Tato postnacionální ideologie je příčinou, že vztahy obou struktur – a Západu všeobecně – k Rusku začínají zadrhávat.  Existují vskutku mnohem větší potíže s Ruskem na evropské úrovni, než na úrovni bilaterálních vztahů. Dvoustranné vztahy, například mezi Ruskem a Německem, jsou poměrně dobré.

Důvodem je, že Rusko samo sebe chápe jako stát a jako stát se chová. Rusko experimentovalo s postnacionální ideologií dlouhých 70 let. Zkroucení tohoto experimentu vedlo ke zhroucení „historického ruského státu“. Hovořím o „historickém ruském státu“, protože Sovětský svaz nebyl ničím jiným, než stará ruská říše se všemi do ní začleněnými národy. Za Jelcina Rusko utrpělo druhé státní zhroucení. Jelcinovy liberální reformy vedly ke krachu v roce 1998 a k ponížení ve válce o Kosovo v roce 1999.

Rusové se tedy na hořkých zkušenostech naučili, že bez státu se žít nedá. Chápou, že stát je garantem svobody a nikoli jejím ohrožením. Evropanům nevěří, když tito tvrdí – a tady se odvolávám např. na Roberta Coopera – že Evropa dosáhla „vyšší civilizační úrovně“, protože už nepředstavuje „staromódní“, nýbrž nyní „moderní“ pojetí suverenity.

Odideologizované Rusko tedy představuje existenciální ohrožení pro postmoderní zideologizovanou Evropu. To je důvodem, proč EU a NATO činí vše, aby donutily Rusko vydat se stejnou postmoderní cestou, kterou politováníhodným způsobem kráčí Západ již celých dvacet let. Rusko se svým stále ještě státním „starým myšlením“ představuje důkaz, že se Helmut Kohl ve věci národního státu mýlil stejně silně, jako ve věci společné měny Euro.

 

John Lauglandje ředitelem Institut de la Démocratie et de la Cooperation (IDS) v Paříži. Historik a specialista na mezinárodní právo píše mj. pro magazín The Spectator, dále pro noviny Guardian, Times a další britské listy. Má na kontě četné knižní publikace, nověji mj. A History of Political Trials from Charles I to Saddam Hussein (Peter Lang, 2008); Travesty – The Trial of Slobodan Miloševič and the Corruption of International Justice (Pluto Books 2007).

Přeloženo z německého měsíčníku Compact, číslo 2/2013, p. 29-31

http://www.compact-magazin.com/

Překlad: P. Křivka

(titulek redakce EUserver.cz)

KAM DÁL:

Vladimir Putin staví bohaté prosperující Rusko a tvrdě likviduje korupci

Když ve třetí světové válce vyhraje Amerika, je konec. Když zvítězí Rusko, za sto let bude vše v normálu

Pryč s antirusismem z české politiky! Německá média diktují a politici na to skáčou, Putin přitom Rusko postavil na nohy

Časy, kdy NATO a USA mohly diktovat celému světu, už skončily. Vykašlete se na kolonialismus

NATO vraždí nepohodlné novináře. Čtěte, co se děje v Sýrii

NATO je banda vrahů a válečných štváčů. Aneb jak se falšují průzkumy veřejného mínění

Klíčová slova: EU  | Rusko  | Německo
8111 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

euServer.cz

Otázka nejen pro pražskou smečku: Co je demokratičtější?Jak daleko je Milion chvilek od demokracie a jak blízko má k fašizmuPřesvědčení, že se nemáme starat o vlastní komunitu, ale o trpící menšiny z celého lidstva bez ohledu na to, proč trpí, a zda není lépe jim pomoci, aby si pomohli sami, je přesvědčení nesmyslnéZtrapní se Vojtěch Filip jako přízemní lhář? Filip drží rekord v disciplínách, jak skončit v každých volbách hůř, než jeho předchůdce i on sám v těch předchozích, a jak se z debaklů vylhat na cizí kontoProbíhá pokus spodiny o majdanizaci našich politických poměrů. O fašistický převrat, který se pro tupý dav a herce, nemající o politických faktech zbla tušení, zamaskoval do hávu demokracie

euPortal.cz

Jak manipuluje web Manipulatori.czVon der Leyen se bude snažit přebudovat Unii na Sojuz ‚v zastaralém komunistickém stylu,‘ k tomu prosazuje také tu Evropskou armádu, varoval Farage

ePortal.cz

Palestinský kult smrtiČulík, Kartous a elfové, praporečníci nové totality

Eurabia.cz

Žhářský útok na sídlo protiimigrační strany FPÖ - zadržen imigrant!Mladá Britka se nepodvolila harémizaci. Dostala lekci. Terminální.

FreeGlobe.cz

V budoucnu bude genetická zbraň schopna vyhlazovat určité národnostiŠílená hysterie feministek. Zmlátily lidský plod tyčí a pak ho zapálily (+ video)

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

ParlamentniListy.cz

Když vypnuli Šmardu, zaznělo v ČT něco nečekaného. Šlo o Zemana„Úplná kravina.“ Úspěšný podnikatel u Xavera rozsekl kauzu Čapí hnízdo i dotace
Příspěvky podle autorů
Reklama
Doporučujeme
Mladá pravice

Václav Klaus

Miloš Zeman

Učitel financí

Pat Buchanan