Brusel reguluje váš den minutu po minutě. Od výtahu až po minerálku

Autor: Tomáš Břicháček | Publikováno: 27.5.2012 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace

Aniž si to uvědomujeme, náš život je dnes z nemalé části přímo či zprostředkovaně (skrze vnitrostátní implementační předpisy) řízen právem Evropské unie. Unijní regulace neustále nabývá na objemu a vytěsňuje prostor pro vnitrostátní právo a tedy i pro politické rozhodování na úrovni členských států. Skutečnost, že Unie svou bující legislativou pronikla do nejrůznějších sfér lidské existence, se pokusím ukázat na příkladu jednoho vašeho obyčejného všedního dne.     


 Ráno

Je ráno. Váš první pohled míří na rádio se svítícími digitálními hodinami. Nejspíš nevíte, že se právě setkáváte se směrnicí č. 2000/84/ES o úpravě letního času, na které závisí, jestli zrovna dnešek spadá do období časového posunu, nebo ne. Vstanete, otevřete okno a nadechnete se čerstvého vzduchu. Na tom, co nabíráte do plic, se podílí významnou měrou směrnice č. 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

Zaposloucháte se do ruchu všedního dne a do vašich uší vchází výsledek působení směrnice č. 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Otočíte kohoutkem; voda, jež se řine z vodovodu, je zregulována směrnicí č. 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Pasta, jíž si čistíte zuby nebo gel, který si nanášíte na vlasy, musí splňovat požadavky nařízení č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.

K snídani pojídáte s největší pravděpodobností něco, co je spoluvytvářeno nařízením  č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, nařízením č. 852/2004 o hygieně potravin nebo nařízením č. 853/2004,  kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. Vaší chlupatí mazlíčci si zase pochutnávají na předmětu zájmu nařízení č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv.

Jdete z bytu

Vycházíte z bytu. Pokud s sebou berete smetí, vězte, že nakládání s ním upravuje směrnice č. 2008/98/ES o odpadech, respektive nekonečná řada předpisů pro zvláštní druhy odpadu.

Během minuty, co strávíte ve výtahu, můžete přemýšlet o směrnici č. 95/16/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů, která stanoví podrobné technické požadavky pro tento civilizační výdobytek.

Když kráčíte po chodníku směrem k zastávce tramvaje nebo autobusu, může vás hřát pocit, že o vaši bezpečnost pečuje směrnice č. 2003/102/ES o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu před střetem a v případě střetu s motorovým vozidlem. Také by vás mohlo zajímat, že Komise ve své Zelené knize na cestě k nové kultuře městské mobility rozvíjí úvahy o tom, jak podporovat chůzi coby dopravní prostředek.

Cestování

Vašeho cestování prostředky MHD se nepřímo dotýká nařízení č. 1370/2007  o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Pokud cestujete do práce vlakem, vězte, že železnice jsou velmi oblíbeným předmětem zájmu unijního práva. Dotýká se jich nepřeberné množství předpisů, z nichž můžeme uvést směrnici č. 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství, směrnici č. 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství nebo nařízení č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.

V práci

Konečně přicházíte do práce. Ta je teprve pravým rájem unijních regulátorů. V oblasti pracovního práva EU přijala desítky směrnic. Asi dvacítka se jich věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců.

Jde mimo jiné o směrnici č. 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, směrnici č. 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, směrnici č. 91/383 EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem, směrnici č. 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, směrnici č. 93/103 ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech nebo směrnici č. 90/269 EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulací s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance.

Délku pracovní doby a dovolené upravuje zejména směrnice č. 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby a dále směrnice 96/34/ES o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.

Další pracovněprávní směrnice patří do oblasti antidiskriminační legislativy. Je to předně směrnice č. 2006/54/ES  o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání, směrnice č. 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ a směrnice č. 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

Několik směrnic – předně směrnice č. 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství – upravuje různé informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Z dalších obecně ochranářských možno uvést směrnici č. 98/59/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění; směrnici č. 2001/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů nebo směrnici  94/33/ES  o ochraně mladistvých pracovníků.

Oběd

Je poledne a čas vyrazit na oběd. Ke slovu přijdou stejné směrnice o potravinách, se kterými jste se seznámili ráno, a řada dalších. Řekněme, že si dáte třeba pečené kuře. Chovu kuřat se týká dlouhá řada přepisů EU; v první řadě je to směrnice č. 2007/43/ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.

Asi deset směrnic upravuje, čím mohou být kuřata v drůbežárně krmena. Zapíjíte třeba minerálkou. Ani na ty Brusel nezapomíná; reguluje nám je třeba směrnicí č. 2008/54/ES o využívání a prodeji přírodních minerálních vod, směrnicí č. 2003/40/ES, kterou se stanoví seznam složek přírodních minerálních vod, jejich koncentrační limity a požadavky na označování a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod nebo nařízením č. 115/2010, kterým se stanoví podmínky použití aktivovaného oxidu hlinitého pro odstraňování fluoridů z přírodních minerálních vod a pramenitých vod.

Cigarety

Po obědě cigaretu? Až budete třímat v ruce zapalovač, setkáte se s rozhodnutím Komise č. 2008/357/ES týkajícím se konkrétních požadavků na bezpečnost pro děti, které musí podle evropských norem splňovat zapalovače v souladu se směrnicí  2001/95/ES.

Při pohledu do obláčků tabákového kouře si vzpomeňte na směrnici č. 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků. Jinak bylo přijato množství jiných předpisů regulujících zdanění cigaret, reklamu apod. Z nezávazných nástrojů můžeme připomenout doporučení č. 2009/C 296/02 o nekuřáckém prostředí nebo zelená kniha K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU

Cirkus

Jdete vyzvednout děti ze školní družiny. Tu žádný unijní předpis kupodivu neupravuje. Máme tu ale aspoň rezoluci Evropského parlamentu č. 2007/2197(INI) s názvem Úloha žen v průmyslu, která apeluje na členské státy, aby zajistily všeobecně dostupné a finančně únosné sociální služby, jako jsou jesle či družiny.

Je ještě trochu času, takže s dětmi někam vyrazíte. Třeba na Petřín? V lanovce si vzpomeňte na směrnici č. 2000/9/ES  o lanových drahách pro dopravu osob. Nebo raději do ZOO? Brusel pamatuje i na ni; máme zde směrnici č. 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách.

Možná chtějí vaše ratolesti vidět čtyřnohé kamarády raději v akci v cirkusové manéži. Pak vězte, že tato zvířata nejspíše přišla do styku s nařízením č. 1739/2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy. (Evropský parlament i zde přispěl svou dávkou mouder, když přijal rezoluci č. 2004/2266(INI) o nových výzvách pro cirkus jako součást evropské kultury.)Nebo půjdete k Vltavě na náplavku krmit labutě a racky? Nebojte i o ně je v EU postaráno. Řeku chrání mimo jiné směrnice č. 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, a opeřence zase směrnice č. 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků.

Unie chrání i ve vodě

Možná si namísto toho zajdete zaplavat na Hostivařskou přehradu. Můžete se ponořit do vody s klidem, chrání vás totiž směrnice č. 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání. A co okolní lesopark? S překvapení zjišťujeme, že EU zatím nepřijala žádný předpis upravující zevrubně lesy. Ale nemějme strach, Komise na tuto oblast nezapomíná a už vydala zelenou knihu s názvem Ochrana lesů a související informace v EU – příprava lesů na změnu klimatu. Tu si můžete na vycházce v lese pročítat a zamýšlet se nad otázkami, které jsou zde nadneseny - např.: "Měla by se podle Vašeho názoru otázce zachování, vyvažování a zlepšování funkcí lesa věnovat větší pozornost? Pokud ano, měla by se opatření přijímat na úrovni EU, na úrovni jednotlivých členských států a/nebo na jiných úrovních? Jakým způsobem by se mělo postupovat? [...] Měla by EU zasáhnout co nejdříve, aby zajistila zachování všech funkcí lesa?"

Jede traktor, je to zetor...

Když se vracíte z lesa narazíte u hostivařských statků dozajista na nějaký ten traktor. O traktory je v EU postaráno opravdu výtečně – zaměřují se na ně asi dvě desítky směrnic, mimo jiné směrnice č. 74/346/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů, směrnice č. 77/536/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů nebo třeba č. 79/533/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odtahových úchytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů.

Zajdete-li si cestou koupit něco do obchodu, narazíme na velké množství dalších europředpisů, např. směrnici č. 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží nebo směrnici č. 2000/13/ES  o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy. Pokud na vás děti vyloudí hračky, seznámíte se se směrnicí č. 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.

Zhasněte už tu EU

Přijdete domů. Je čas probrat s manželkou letní dovolenou. Až si vyberete a zajdete do příslušné cestovní kanceláře, už na vás čeká směrnice 90/314/EHS  o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy.

Znaveni po dlouhém dni zaboříte do křesla a stisknete ovladač televize. To, co vidíte na obrazovce by mělo být v souladu se směrnicí č. 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách, která stanoví minimální - avšak dosti podrobné - standardy pro televizní vysílání. Možná ještě zabrouzdáte po temných zákoutích internetu a bude vás tam provázet směrnice  č. 2006/24/ES o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí

Před spaním si můžete ještě přečíst některou z dalších zelených knih Komise, což jsou dokumenty, ve kterých Komise nastiňuje a dává k diskusi možné činnosti EU v určité oblasti. Kromě těch už zmíněných by vás mohla zaujmout zelená kniha s názvem Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou unii nebo ta pojmenovaná O zlepšení postupů demontáže lodí.

Ale už je pozdě. Zhasněte lampu, ve které máte možná ještě jednu ze své zásoby klasických stowattových žárovek, které už se nesmějí prodávat s ohledem na nařízení č. 244/2009, kterým se provádí směrnice č. 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost, a nechte si zdát hezké sny.

EUportal.cz

Klíčová slova: EU
3501 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

euServer.cz

Každý, kdo nám bude chtít vnutit migranty, ohrožuje naše životy. Propaganda EU na tom nic nezměníNěmcům jsme nic neukradli, nic jim nedluhujeme. Naopak je to Německo jako nástupnický stát hitlerovské říše, které nám dosud nezaplatilo reparace v původní výši cca 360 miliard Na východní frontě chaos. Obávám se, že v letošním roce musíme počítat jen s těmi nejhoršími scénáři. Na Východě, na Západě, i u nás domaNepodmíněný příjem? – Cesta do pekelÚtok na Navalného nebo na naši první signální soustavu?

euPortal.cz

To je jak v Kocourkově. ODS chce zrušit to, pro co minulý týden hlasovala!To si dělá von der Leyenová legraci, ne?

ePortal.cz

Pomozte. Sluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Vidíme to v USA a západní Evropě. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne Pane ministře Plago! Žáci, studenti, učitelé a další pracovníci ve školství jsou v drtivé většině rozumní a svéprávní lidé, a ne pokusní králíci protagonistů nového, pokrokářstvím zmutovaného světového řádu

Eurabia.cz

Polsko a Maďarsko chtějí dále bojovat vetem za dobro EUJižní státy chtějí zas přerozdělovat imigranty

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

ParlamentniListy.cz

Vložky od vlády? Vyjádřil se sexuolog Radim Uzel. A přidává diagnózu kritika Fily: Pokud si představuje prezidenta při sexu, to už je snad úchylkaXaverovy bomby u Soukupa: Začerněné smlouvy, bonusy. A výzva senátorům Smoljakovi s Drahošem
Příspěvky podle autorů
Reklama
Doporučujeme
Mladá pravice

Václav Klaus

Miloš Zeman

Učitel financí

Pat Buchanan