reklama

Tchajwanské jablko sváru. Jenom nesmyslnost, nebo víc?

Autor: Jan Campbell | Publikováno: 7.6.2020 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace

Dostal jsem k okomentování text nazvaný Tchajwanské jablko sváru (25.5.2020), ve kterém autor - politolog Oskar Krejčí rozebírá politické i historické souvislosti tchajwanské otázky a ukazuje na nesmyslnost jednání některých českých politiků. Důvodem prosby je, že tázající osoba ví o práci autora příspěvku na obsáhlejším, širší veřejnosti neurčeném pojednání Čínsko – Tchajwanské otázky ve vztahu k plánovaným jednáním ČLR s EU a summitu 17+1.

K obsahu textu rozděleného na části Čína jako plurál – USA versus ČLR – Čína jako singulár – Kolonialisté útočí – Konsensus 1992 – Senát a Čína -  se nebudu podrobně vyjadřovat. Je jasně strukturován, srozumitelně napsán, podložen historickými fakty a čtyřmi odkazy na literaturu. Text mluví a stojí sám za sebe a nepotřebuje interpretaci. Nehledě na uvedené, závěr komentáře se mi jeví typicky česky opatrný a nepředstavující ani zdvořilou žádost známého občana - politologa ČR druhému nejvyššímu představiteli státu o srozumitelné vysvětlení záměru návštěvy Tchaj-wanu. To přestože je zřejmé, že rozhodnutí o návštěvě předsedy Senátu PČR se věnuje nejenom ze strany politiků více zdrojů, než je rozumné. Politické reality v EU, ČLR a velké části světa přesvědčivě indikují, že návštěva je víc, než nesmyslnost. Proto dává smysl imperativ. Oskar Krejčí se ho zalekl. Imperativní závěr komentáře by mohl iniciovat diskuzi a začít osvětlovat cestu do hloubky znalostí a suverenity osobnosti předsedy Senátu PČR a k odpovědím na otázky kladené během veřejné diskuze.

Není návštěva jako návštěva

Připomínám jako host v ČR, že nemám žádný zájem se vměšovat do vnitřních záležitostí ČR. Přesto si ale beru právo jako občan členského státu EU konstatovat, že přibližující se rozhodnutí o cestě, včetně zřeknutí se cesty, nebo dokonce ohlášení data návštěvy Tchaj-wanu předsedou Senátu PČR působí zmateně nejenom v české kotlině, ale i v EU, jejímž je ČR členem. Již proto případná návštěva nemá pouze národní charakter a význam. Rozhodnutí předsedy Senátu PČR bude mít odezvu a následky, nejenom v EU a nehledě na skutečnost, že již dnes je zcela jedno, jak se pan předseda rozhodne. EU pověřila, respektive pověří SRN prostřednickou rolí v boji mezi USA a ČLR. V ČR by si to měla plně uvědomit vláda, jí podřízené MZV a samozřejmě i Senát PČR a občané se zájmem o zahraniční vztahy.

Co se týče přípravy na zasedání a jednání EU s ČLR ohledně nové investiční dohody a jednání ve věci projektu 17+1 je absolutně nezbytné, v kontextu tří hlavních prvků krize západního systému (hospodářské – politické a finanční) vyvíjet veřejný tlak na představitele členských států EU s cílem jasného a bezpodmínečného přiznání principu jedné Číny, jednoho státu a dvou modelů a v neposlední řadě zřeknutí se jakékoliv konfrontace EU a její členských států s ČLR potenciálně vyplývající ze spojenectví s USA. Ty jednají čistě ve svém zájmu, intenzivně rozvíjejí víceúrovňovou hybridní smart – soft – hard válku s ČLR, jejíž následky mohou být pro EU osudové. Omezená suverenita EU, o členských státech EU typu ČR jako slouhy dvou pánů nemluvě, nemá v tvořícím se novém uspořádání světa rozhodující vliv ve sféře ideologicko – hodnotové, hospodářské, politické a vojenské.

Politické elity ČR mají všechny možnosti s pomocí svých poradců a jim dostupných informačních zdrojů dovodit si ze srovnávacích studií v uvedených oblastech následující: 1) Všeobecně na světové scéně, v Asii a Jihovýchodní Asii specificky platí, že USA již nenávratně ztratily rozhodující vliv na vývoj v uvedených regionech včetně Tchaj-wanu. To nehledě na to, kolik pobřežních a jiných obranných systémů USA mu prodají, kolik protestujících, prokazatelně narušující platné zákony ČLR se bude dočasně ukrývat na Tchaj-wanu a jaká by nebyla materiální a nemateriální podpora čínské páté kolony ze strany USA a UK. 2) Žádnou světovou ani regionální mocností přiznaná paní prezidentka Cchaj Jing-wen (1956) reagovala v lednu 2019 negativně na otevřený dopis prezidenta Si ohledně modelu jedna země - dva modely s odůvodněním jí odmítnutém Konsensu roku 1992. Nesouhlasím s interpretací Oskara Krejčího, že Je to tak trochu „konsensus bez konsensu“ – bez dohody, jak má jednotná Čína vypadat. Podrobnější důvod nesouhlasu vyplyne ke konci příspěvku. 3) Projevem paní Cchaj Jing-wen 20. května 2020 začala bít její poslední hodina u moci. Během ní má pouze dvě reálné možnosti: Ze všech sil a se všemi dostupnými prostředky z  Tchaj-wanu a zahraničí iniciovat co nejdříve separatistický blitzkrieg, nebo to vzdát a začít raději dnes než zítra balit kufry v prezidentském paláci. Nezmůže-li se totiž paní Cchaj Jing-wen na vítězný separatistický blitzkrieg v době co nejbližší a přežije li válku, v níž ona může zvítězit pouze ve snu a po přijetí drog nebo ve stavu těžké patologie, bude z ní v nejlepším případě chromá husa. Sázet na paní a jí vedenou politickou stranu DPP s takovými šancemi a to vše době občanského a prezidentského řádění v USA může jenom nerozumný a pošetilý člověk, nebo hřiby a hřibové a s nimi vymírající koláři s omezenou profesní budoucností. Proč?

Krátká vysvětlení A - F

A) Dřívější kuomintangská vláda na Tchaj-wanu přiznala, že rozpory mají své hranice. To znamená, Tchaj-wan se může pouze integrovat do neustále vyvíjejícího se, tj. živého společenského systému ČLR. Tím je pro KTM sjednocení jako princip vyřešeno a je pouze otázkou času. Proti tomuto tvrzení stojí programová řeč paní Cchaj Jing-wen v den uvedení do funkce 20. května. Řeč paní Cchaj byla přednesena v prozápadním duchu s typickými charakteristikami: Snížení volebního věku z 20 na 18 let v naději získat šanci na přízeň mladé, konzumu propadlé a virtualitě věřící generaci. Založení Komise na ochranu lidských práv pod kontrolou jedné z pěti Jüan, tj. vládních institucí: Výkonný dvůr (行政院), Legislativní dvůr (立法院), Soudní dvůr (司法院), Zkušební dvůr (考試院) a Kontrolní dvůr (監察院). Transformace hospodářské politiky z produkčně – výrobní do high-tech, včetně strategického průmyslu.

B) Protože paní Cchaj Jing-wen si přeje mír jako mnozí z nás, včetně západních politiků a gratulujícího ministra Mike Pompeo, nezapomněla podpořit sen gratulanta o Americko - Tchaj-wanském partnerství, opakovat odmítnutí modelu jedna země – dva systémy a zmínit se o cílech vojenského průmyslu. Ten představují mj. koncentrace na asymetrické zbraně, údržba vojenských rezerv a demokratický management. V doplnění uvádím tři skutečnosti z mnohých: 1) Společně s blahopřáním ke znovuzvolení připomněl ministr Pompeo výhodnou americkou nabídku námořních torpéd s příslušenstvím za 180 milionů USD, 2) platnost povolení vstupu 7 námořní flotily USA do přístavů Tchaj-wanu vydané US Senátem v roce 2017 a 3) přátelské návštěvy a posilování vojenských sil Tchaj-wanu, například plánovanou koupí Boeing Harpoon Block II a dalších zbytečných nezbytností.

C) Znaky přízně a přátelství USA nemohla paní Cchaj Jing-wen ignorovat v minulosti, a nebude ignorovat ani během jejího druhého a posledního prezidentského vládnutí. Jako příklad uvádím růst vojenského rozpočtu a plán jeho růstu na rok 2020. Výdaje jsou uvedeny v NTD (New Taiwan Dollar, měna, jejímž základem je yuán. 1 NTD je cca 0,30 Euro): 2018 – 327 bilionů (miliard), 2019 - 346 bilionů a 2020 - 411 bilionů. To odpovídá 2,3% HDP a 8.3% růstu vojenských výdajů o proti roku 2019 a 0,2% růstu ve vztahu k HDP roku 2019.

D) Pro hodnocení vztahu ČLR - Tchaj-wan, ČLR – USA a EU včetně ČR a v neposlední řadě i rozhodnutí týkající se návštěvy Tchaj-wanu druhým nejvyšším představitelem ČR by neměly být ignorovány tři reakce ČLR, jejich pramen, forma a obsah, které přišly po druhém vstupu paní Cchaj Jing-wen do funkce. Reakce ČLR nebudu popisovat ani citovat. Je nesmyslné a hloupost nabízet bezplatné nebo nevyžádané lekce politikům a juniorům bez úcty k historii, filosofii a faktům. Vážný zájemce o téma si může veřejně dostupné informace dohledat sám nebo si je vyžádat u velvyslanectví či konzulátu: 1) Reakce MZV ČLR a v roce 1988 vzniklého (při vládě ČLR) Úřadu pro záležitosti Tchaj-wanu. 2) Reakce MO ČLR po vstupním projevu musí být hodnoceno ve spojení s prohlášením z 16. května 2020 týkající se záměru Tchaj-wanu koupit zbraně od Francie. Dosavadní zpětná vazba z Francie indikuje, že galský kohout po reakci MO ztratil schopnost kokrhat. 3) Reakce a prohlášení posledního Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ), zjednodušeně 全国人民代表大会.

Na tomto místě připomínám, že zástupci (cca 3 000) jsou voleni na pět let, jsou poslanci lidových shromáždění na příslušných (autonomních) úrovních, voliči mají nad nimi právo kontroly, zahrnují zástupce všech národností, profesí, regionů a společenských tříd. Důležité je také vědět, že jsou povinni odrážet a přihlížet k názorům a požadavkům lidí. V praxi to znamená, že při zasedáních lidových shromáždění a rozhodování o závažných záležitostech nejenom tlumočí stanoviska voličů, ale také realizují právo lidí ovlivňovat politické, ekonomické a sociální záležitosti. Otázka Tchaj-wanu je jednou z hlavních. Protože Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců prakticky funguje jako hlavní legislativní orgán v hranicích vytyčených VSLZ a zároveň je to jediný orgán, který má právo interpretovat ústavu, nikdo v ČLR ani v zahraničí by neměl ignorovat jeho výsledky.

E) Paní Cchaj Jing-wen si však myslí, že je výjimkou bez následků a může konat jinak. Zájemci, včetně poradců předsedy Senátu PČR se mohou seznámit s politicky vážným obsahem její stránky na Facebook ze dne 24. 5. t.r. Obsah se týká především pomoci Hongkongským separatistům, přijetí nové Hongkongské legislativy a provokací vlády ČLR.

F) Tchaj-wan je historicky, nejpozději od 12. století částí provincie Fu-ťien (福建), v pinyin Fújiàn. Její historie se vyučuje v ČLR. Proto nemůže být pochyb, že by vzdělaní nevěděli nic o kořenech, ze kterých vyrostli. Pro zajímavost uvádím, že pobřeží Fújiànu charakterizují mimo jiné čtyři neolitické kultury spojené se severním pobřežím Zhejiang: Keqiutou kultura (壳丘头文化; c. 6000–5500 BP, or c. 4050–3550 BC), Tanshishan kultura (昙石山文化; 5000–4300 BP, or c. 3050–2350 BC), Damaoshan kultura (大帽山文化; c. 5000–4300 BP), Huangguashan kultura (黄瓜山文化; c. 4300–3500 BP, or c. 2350–1550 BC). Dvě podstatně odlišné neolitické kultury existovaly ve vnitrozemí Fújiànu: Niubishan (牛鼻山文化) od 5000–4000 let př.n.l. a Hulushan (葫芦山文化) od 2050 to 1550 př.n.l. V současné době zaujímá provincie se svými 39 miliony obyvatel 17 místo v ČLR a 10 místo, co se týče HDP ve výši 3,58 trilionů NTD (v češtině bilionů tj. cca 315 miliard Euro).

Závěr

Za předpokladu, že předem uvedené je politiky pochopeno a prověřeno s pomocí zdravého rozumu a skutečně platí, že: 1) Zahraniční politika ČR ctí a i nadále hodlá ctít princip jedné Číny, a ani ve snu nepřemýšlí o diplomatickém uznání Tchaj-wanu jako samostatného státu; 2) Jak píše Oskar Krejčí - politika jedné Číny není žádný vrtoch Pekingu, ale výsledek tisíciletého vývoje čínského etnika a čínské státnosti, že Moderní pojetí státnosti vychází z představy, že národ je přirozená jednotka a stát instituce umělá; 3) Chanové tvořící cca 91,6 % obyvatel ČLR a cca 95 % Tchaj-wanu budou ve své většině tíhnout k vytvoření jednoho státu; 4) ČR nemá prakticky nic k nabídnutí pro jednání s ČLR ani Tchaj-wanem (s 23,6 miliony obyvatel) v oblasti dynamického hospodářství, ideologie, politiky, financí a hodnot charakterizujících tvořící se nové uspořádání v regionech Asie; 5) Pevninská Čína je pro Tchaj-wan prvním obchodním partnerem s 27,9 % exportu, USA jsou druhým s 14,1 % a Hongkong je třetím s 12,3 % vše v roce 2019 a v době, kdy WTO, WHO a další instituce jsou paralyzované nebo se již hroutí; 6) Senát PČR a jeho hlavní představitelé jsou alespoň částečně nezávislí, schopni a ochotni chránit zbytek národních zájmů ČR a posílit pozici EK (EU) v plánovaných jednáních s ČLR, předseda Senátu PČR by měl najít odvahu a zříct se návštěvy Tchaj-wanu. To i proto, že nikdy nebude schopný prokázat, že se u něj jednalo o nesmyslnost, že nejednal jako slouha ze strachu a v zájmu cizí moci sídlící mimo EU. Jinými slovy: Nejde o návštěvu, ani o nesmyslnost, ale o víc. Proto je potřeba ptát se a srovnávat.

Podobně jako jde o víc v Babičce Boženy Němcové (1820 – 1862). Text začíná německým mottem, z románu Rytíři ducha (Die Ritter vom Geiste) autora Karl Gutzkowa (1811 – 1878), ze kterého bylo vypuštěno oslovení teuer Communist (drahý komunisto):  Z toho vidíš, že chudí nejsou tak docela ubozí, jak si myslíme; jsou opravdu blaženější, než si představujeme a než my sami jsme. Text německého románu Němcovou oslovil mimo jiné proto, že souzněl s jejími vlastními představami o bezproblémovém soužití různých lidí. Kniha končí společnou modlitbou babičky s Barunkou a zašeptáním paní kněžny pozorující z okna pohřební průvod: Šťastná to žena! Zrádci sama sebe, domoviny a přísahy nikdy neumírali a neumírají s klidem a výrazem ve tváři jako babička v doprovodu obsahu zašeptání kněžny. Souhlasu netřeba.

 

 

 

 

 

 reklama
548 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníPřihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

euServer.cz

Koněvobijci a churchillobijci vyvolávají dojem fašistů. Na které straně stály za okupace a protektorátu rodiny pana Hřiba, Koláře a Novotného?Evropská komise vypracovala další dokument, jenž počítá s rozmísťováním migrantů do členských zemí, které bude možno provádět i bez jejich souhlasu. Solidaritu si v EU prostě rozvracet nedámeEvropská komise vyvíjí iniciativu, která má dosáhnout toho, aby se internetem šířila pravda, pouze pravda a nic než pravda... Splnění tohoto plánu garantuje Věra JourováObchod s lidskými orgány odebraným asi třem stům zajatým nebo uneseným Srbům. Měl se na tom podílet právě Hashim Thaçi, tehdy již premiér nezávislého KosovaPatrušev, Putin a Pandemie

euPortal.cz

‚Kaju se,‘ omlouvá se na sebe-pokořujícím videu princ Harry za ‚institucionální rasismus‘...Ministr spravedlnosti Skotska si stěžuje na ‚rasistickou odezvu‘ poté, co prohlásil, že příliš mnoho vrcholných jobů mají bílí

ePortal.cz

Obrana hotovostiSluníčkáři chtějí vyvolat anarchii a urychlují svou revoluci a totální převzetí moci. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikne

Eurabia.cz

Black Lives Matter jsou nové náboženské hnutí plné fanatismuTrump: V USA se objevil nový krajně levicový fašizmus!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

ParlamentniListy.cz

Kalousek „ukradl“ ve Sněmovně ceduli „All Lives Matter“. TřikrátČernoška seřezala bílou matku. Všichni stáli a koukali. Na pomoc přiběhlo sotva pětileté dítě… Nepochopitelné video znovu míchá kartami
Příspěvky podle autorů
Reklama
Doporučujeme
Mladá pravice

Václav Klaus

Miloš Zeman

Učitel financí

Pat Buchanan