reklama
reklama

Nejsilnější zbraň Rusů

Autor: odjinud | Publikováno: 24.6.2017 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace

ushakova_otkrytie_vseslavjansokgo_sezda26. května byl v Moskvě zahájen jubilejní Všeslovanský sjezd, kterého se zúčastnili delegáti ze všech slovanských zemí. Sjezd byl věnován 150. výročí Moskevského slovanského sjezdu, který se konal v roce 1867 a jehož úkolem bylo spojit Slovany a stanovit naši další cestu ve světové historii. Je třeba poznamenat, že v roce 1867 slovanskou delegace srdečně přijal car Alexander II. a mnozí státníci Ruského impéria, významné ruské osobnosti vědy a kultury M. P. Pogodin, S. M. Solovjev, I. I. Srezněvskij, I. S. Aksakov, V. I. Lamanský a mnoho dalších. Předseda Všeslovanského svazu, ředitel Institutu ruské civilizace a šéfredaktor novin „Ruský věstník“ Oleg Anatoljevič Platonov se obrátil k účastníkům sjezdu s poukazem na to, že se dnes spojujeme, protože slovanskému lidu je osudem určeno stát se baštou jak na Východě, tak na Západě, a chránit mír po celém světě.

 

Před delegáty vystoupil předseda Mezinárodní slovanské akademie, první náměstek předsedy Všeslovanského svazu Sergej Nikolajevič Baburin s tím, že my, Slované, máme systém hodnot lišící se o těch, které existují v západním světě. A dokonce i ti Evropané, kteří chtějí zůstat Němci, Francouzi a tak dále, jsou s námi zajedno v boji proti globalismu.

Na zahájení sjezdu pronesli své projevy zástupci všech slovanských zemí. Vystoupil předseda Ruské ekonomické společnosti S. F. Šarapova Valentin Jurjevič Katasonov (Rusko), člen katedry filozofie na Moskevské státní univerzitě Alexander Antonovič Titovec (Bělorusko), předsedkyně Bulharského slovanského hnutí Alla Gigova (Bulharsko), poslanec národní rady DNR Alexander Viktorovič Smekalin, gardový poručík 2. gardové motostřelecké brigády Lidové milice LNR Roman Vladimirovič Razum, poslanec Nejvyššího sovětu PMR a předseda Výboru pro bezpečnost, obranu a mírové činnosti Oleg Andrejevič Gudymo (Přidněstrovská moldavská republika), doktor filologických věd, profesor Radmilo Marojevič (Srbsko), Barbara Krieger (Polsko), předseda Všeslovanského výboru Zdeněk Opatřil (Česká republika) a mnoho dalších. Všichni vystupující mluvili rusky.

28. května práce sjezdu pokračovala na palubě lodi „Kněžna Anastasia“, který se vydal po říční cestě z Moskvy do Petrohradu. Nedělní ranní modlitby sloužil igumen Kirill (Sacharov) a s kázáním vystoupil kněz Srbské pravoslavné církve protoijerej Joann (Plameněc), který srovnal naše shromáždění na lodi s Noemovou archou. Hlavní úkol slovanského pravoslavného duchovenstva spočívá v tom, že slovanská pospolitost musí mít v základu Krista. „Měřit mírou Krista“, podle slov Ivana Ilina.

Kulatý stůl „Slovanská literatury a žurnalistika“, který vedl ruský spisovatel Vladimir Krupin, se zabýval skutečností, že patriotická publicistika se nachází v krizi, zatímco rusofobské se daří. Spisovatel a novinář Vladimír Bolšakov řekl, že pro ruskou publicistiku je typické zdaleka ne vlastenecké, ale prozápadní směřování a éterem letí rusofobie. V rámci konstruktivních kroků poukázal na nutnost zvýšit aktivní přístup vlastenecky smýšlejících novinářů do televize a aktivovat misi vlasteneckého tisku. Hlavní redaktor časopisu „Mladá garda“ Valery Chaťušin dále hovořil o tom, že ruská publicistika stojí v popředí boje, ale nemá správný přístup k lidem. Což je pravda, protože náklady „tlustých“ časopisů „Naše současnost“, „Moskva“ a dalších poklesly ze stovek tisíc až na dva či tři tisíce.

Hlavní redaktor novin „Slovo“ Victor Linnik mluvil o nutnosti pracovat na překonání rozkolu, k němuž v současnosti došlo mezi Rusy a Ukrajinci. „Po rozbití Sovětského svazu jsme zapomněli, opustili jsme bratrský ukrajinský lid. V televizi se neustále objevoval mluvčí Gazpromu a hovořil o tom, jak se Ukrajina chová špatně, peníze nedá… Takový povýšený postoj k Ukrajině silně zapůsobil na city ukrajinského lidu. Měli jsme velvyslance, kteří pro Ukrajinu nic neudělali, ba mnozí z nich pracovali zcela v opačném směru,“ – připomněl V. V. Linnik. Poznamenal také, že dnes se projevují dvě tendence: jedna – národní sebeurčení a sebeprosazení, druhá globalismus, snažící se potlačit všechny národní trendy a tím je zbavit osobitosti, svět a všechny národy pak učinit Evropany, jak řekl S. N. Baburin na otevření našeho sjezdu. „V Německu už došlo na to, že soukromé domy se začínají dávat migrantům, kteří přijíždějí z Blízkého východu. Migrace útočí na Evropu, nikoli však proto, že by západní svět byl tak humánní a litoval každého, kdo se nachází v méně privilegovaném postavení… Naším úkolem je vždy a všude hájit svoji slovanskou identitu, slovanskou jednotu a pevně stát proti západnímu globalismu,“ – uzavírá Viktor Linnik.

Anatolij Stěpanov, šéfredaktor internetového portálu „Ruská národní linie“ poukázal na hlavní problém – chybějící státní ideologii. Pro budování ideologie, podle jeho názoru, musí být vypořádány vztahy mezi církví a státem. Jako druhý úkol A. Stěpanov vidí vybudování sociální struktury. Ideologie však může být podle jeho názoru vybudována, jestliže my, pravoslavné společenství, dokážeme formulovat a navrhnout vládě své projekty.

Tentýž den proběhl i další kulatý stůl “Slovanské vzdělávání, kde zazněly zprávy vědců: V. V. Semencova o jednotě slovanských jazyků, E. V. Makarové o provádění svátků slovanské písemnosti a kultury, a o projektu „Brána vzdělanosti“ mladého biologa Simeona Miniče (Srbsko).

Slavista, překladatel a hlavní redaktor Sborníku děl preláta Nikolaje Serbského (1881 – 1956) Ilja Čislov ve svém vystoupení o Nikolaji Serbském a slovanské vzdělanosti hovořil o základech národní a religiozní tradice, bez nichž není možné vybudovat vzdělávání. „Horlivost v Pánu je charakteristickým rysem srbské mentality. V samém názvu Srb (srovnej lat. servo, servare, „stát na stráži“, „chránit“) je obsažen prastarý ochranářský význam,“ – řekl vědec. – Kdysi Srbové byli západní hranicí slovanského světa a nyní jsou západní hranicí pravoslaví.“ „Kdo nemá národ, nemá ani Boha,“ – ře kl hrdina Dostojevského.

Specifiky srbské národní tradice jsou jednota víry a krve, jednota národní, rasová a duchovní. A Srbové v tom nevidí žádný rozpor. Domnívají se, že podobná dvojí jednota nejen že neoslabuje křesťanské tradice, ale naopak je posiluje. Vždyť tomu tak je už od dob sv. Savvy, který když stavěl národní církev, první věcí bylo nahrazení tří biskupů-cizinců třemi Srby.

Ilja Čislov mluvil o svatém Nikolaji Srbském jako o duchovním vůdci slavného Bogomilského hnutí, které spojovalo více než milion pravoslavných křesťanů, včetně zástupců intelektuálů (např. Demetria Letiče a dalších). Mnozí srbští kněží a laici byli tehdy pod prospěšným vlivem tohoto velkého slovanského světce, o čemž pochvalně hovořil i další známý srbský svatý nové doby – ctihodný Justin (Popovič).

28. května v Ugliči slovanskou delegaci přivítalo duchovenstvo a správa města. Zástupci všech slovanských zemí vynesli své vlajky, praporce a ikony. Potěšující bylo vidět na břehu ruské řeky Volhy Čechy, Poláky, Bělorusy, Slováky, Srby, Bulhary a Rusíny v národních krojích. V Ugliči jsme se ocitli ve výroční den vraždy svatého careviče Dmitrije. V katedrále probíhaly modlitby ke svatému a modlící se členové delegace mohli přistupovat ke knězi pro pomazání svěceným olejem.

29. května slovanský sjezd dorazil do Jaroslavli, kde byly organizovány výlety do starobylého města, jediného v Rusku, kde byla v takové plnosti uchována středověká chrámová architektura.

V tento den se konal kulatý stůl věnovaný budoucnosti ekonomiky slovanských zemí. Před účastníky sjezdu pohovořil doktor ekonomických věd V. Katasonov na téma ekonomiky pravoslavné civilizace, slovanské civilizace. Podle něj lze slovo civilizace chápat dvěma pohledy. Civilizace jako duch času a druhé chápání rozpracovali ruští myslitelé: Danilevský, Leontěv a Tichomirov například v práci Nábožensko-filozofické základy dějin. „Jádrem jakékoliv civilizace je jádro nábožensko-duchovní. Druhým prvkem je kultura. Třetí prvek je stát, ekonomika, ozbrojené síly, což je vnější skořápka, která to vše chrání,“ – uvedl Katasonov.

Valentin Jurjevič připomněl, že 25 let jsme pod propagandou západní ideologie, a sdělil své zjištění: „Za sovětského období byla naše pravoslavná genetika ničena, ale není rozbita. A dnes… Říká se, že je u nás 20 % pravoslavných… To vůbec není správně spočítáno. Nápor dnes nejde od této fronty. Musím komunikovat s archijereji, kteří se snaží bojovat s kacíři, připravují misionáře. Už mnohokrát jsem jim řekl, že je to jen malý kousek cesty vpřed.“ Vážným otřesem pro stát se, jak se domnívá Katasonov, stala přestavba vzdělávacího systému, a to zejména ekonomického vzdělávání, probíhající rekonfig urace profesně-učitelské sestavy, při níž nám jako trojského koně přinesli i západní ideologii. Mladí lidé byli lákáni k povoláním, která jim zajistí pohodlnou budoucnost. „To je háček, na který není potřeba ani červík,“ – řekl V. Ju. Katasonov. Dnes se to jmenuje liberalismus. S blížícím se koncem se tento název bude měnit.“

Tento známý vědec si je jistý, že Ruská říše se rodila v průběhu staletí bez jakýchkoliv učebnic ekonomiky a přesto zaujala prostor až na Kamčatku a Kurily. „V XIX. století,“ – pokračoval Katasonov, – „se objevily první katedry ekonomiky, ale tam byla vyučována západní ekonomika, ale historie západního myšlení klouže jen po povrchu, je to ekonomika bez morálky, mimo mravnost.“ Podobně mluvil i světec Nikolaj Srbský: „Krize – to je Boží soud.“

V. Ju. Katasonov pokračoval, že podle jeho názoru, léčba hospodářství je založena na stejných základech, jako léčba medicínská. „Pokud chceme narovnat ekonomiku,“ – řekl Katasonov – „musíme léčit lidi. Pokud chceme bojovat s jizvami v ekonomice, musíme si uvědomit, že existují vnitřní příčiny. Procesy metabolismu v těle – to je totéž jako ekonomické procesy. Budeme-li srovnávat procesy v ekonomice s procesy v živé přírodě, budeme překvapeni, jaké jsou tu přesné paralely.“

Předseda Všeslovanského svazu, ředitel Institutu ruské civilizace Oleg Platonov pokračoval na téma budoucnosti ruské ekonomiky a slovanské obecně, označil některé aspekty jejího rozvoje: „Ekonomika slovanských zemí má duchovně-morální charakter. Základy ekonomiky, které spojují všechny Slovany, jsou velmi staré. Hospodářství je převážně duchovně mravní kategorie, orientovaná na určitý světový pořádek. V současných podmínkách to znamená místo spotřební expanze vytvoření ekonomiky udržitelného blahobytu. Tím je v protikladu vůči západní ekonomice. Další zásadou je orientace na uzavřenost, soběstačnost. Dále: schopnost sebek ázně, pracovní charakter podnikatelské činnosti. Důležitým principem je i skutečnost, že země je boží: nemůže nikomu patřit, nesmí být natrvalo prodána. Další zásada: svébytné rysy práce a výroby. Převaha morálních forem nad materiálními,…“

Kromě kulatého stolu o ekonomice proběhly v rámci sjezdu konference „Slovanské státy, právo, geopolitika“, „Slovanská hudba, divadlo, kino“, „Aktuální otázky slovanské historie“, prezentace knih významných ruských spisovatelů Vladimíra Krupina a Vladimíra Ličutina, českých spisovatelů Miroslava Polreicha a Zdeňka Opatřila a mnoho dalšího. Sjezdu se zúčastnily Kurský folklorní soubor „Slavica“, folklorní soubor „Bílý kámen“, slovanští interpreti Sofie Karova Chitova (Bulharsko), Selena Trifunovič-Čapin (Srbsko), Dragoš Daloš (Slovensko)…

Zvlášť chci pohovořit o ukrajinské delegaci. Dnes je nejkrvavější ranou slovanského světa právě Ukrajina. Nicméně i sami Ukrajinci odlišně vnímají, co se děje. Pro někoho se život v Kyjevě v máločem za poslední roky změnil, někdo po roce 2014 ze země uprchl, aby unikl despotismu současného režimu. A někdo při pohledu na současné radostné setkání jiných Slovanů říká s bolestí za Ukrajinu: „Mnohým zde nechybí jen to, aby se oblékli vyšívánky a zpívali slovanské písně. Já nyní nemám zemi, a proto pro mně je nyní důležitější, aby se lidé přestali navzájem zabíjet. Pak budu s radostí nosit vyšívánky, n árodní kroj a budu zpívat.“

Soudě podle vystoupení zástupců Luganské a Doněcké republiky nejistou pozici zaujímají i oni. Starší generace obránců Donbasu bojuje za sjednocení na půdě leninského socialismu. Nicméně ti lidé, kteří si uvědomují, že právě za bolševiků začala ukrajinizace Maloruska, nebudou obnovovat stržené památníky Lenina a jejich domácí historie dlouhá 70 let se jim vůbec nelíbí. Navíc mnozí velitelé opolčení, kteří s carským praporem na tancích bojují za svoji zemi, mají reálné bojové zkušenosti z vítězství a přežití, tam je skutečný příběh třísetleté existence carského státu.

Ještě jedna slovanská rána tu je – okupované, ale nezlomené Kosovu. Něven Dženadija (Republika srbská) hovořil ve svém projevu o významu srbského kulturního dědictví v Kosovu a Metochii „…je to dědictví neoddělitelné od národa, který ho vytvořil, i území, na nichž vznikalo. Od severu, z kláštera Baňska, do Sokolice, Děviče, Vysokých Děčan, Pečského patriarchátu, Gračanice, Dragance, Gorioče, Zočišče, Svatých archandělů i zpustošeného kostela Panny Marie Levišské v Prizrině – bylo postaveno a dochovalo se (spolu s ruinami) 1181 kostelů a 113 klášterů… Zde se jedná nejen o budovy, ale také o to, že po celém Kosovu leží rozptýlené kosti a sv até relikvie – 534 srbských hřbitovů – které jsou nezpochybnitelnými důkazy a ukazateli hranic jednoho národa… Všechny tyto kulturní památky po staletí byly ničeny vandaly a představovaly cíle pro albánské teroristické skupiny. Počet srbských svatyní na Kosovu se snížil, paláce srbských vládců jsou téměř pryč… od roku 1999, a to zejména od martovského pogromu (17. 4. 2004), a to až do našich dnů Albánci zničili a spálili 155 srbských kostelů a klášterů, 12 chrámů bylo zcela setřeno z tváře země“.

Mladí vědci Republiky srbské jsou znepokojeni tím, že „učení“ albánští historici a politici falšují historii a ve svých učebnicích hovoří o srbském kulturním dědictví jako o vlastní doméně. Něven Dženadija citoval vladyku Afanasie (Jevtiče), který o Kosovu řekl následující: „Je lepší zmizet jako lidé, než přežít jako nelidé… Lepší mrtvý muž, než živý nečlověk, protože mrtvý člověk není mrtvý před Bohem živým…“

 

***

Slovanské vlajky se ve větru třepotají, při chodu lodi se rozvíjejí, obzvláště v noci je slyšet, jak vlají na zádi: česká, polská, běloruská, bulharská, srbská, makedonská,…

Mládež ze slovanských zemí se každý večer schází v čítárně, diskutuje o filmech, zpívají, skládají mládežnickou slovanskou hymnu. Jako její základ se rozhodli použít pohádku Lva Nikolajeviče Tolstého „Otec a synové“, v níž otec, aby objasnil, že v jejich jednotě je pevnost, žádá přinést svazek a zlomit ho. Ti ho zlomit nedokážou, a tak je žádá svazek rozvázat a lámat jednotlivé proutky…

Je potěšující slyšet, jak Češi, Srbové, Bělorusové hovoří každý svým jazykem, a přesto rozumí jeden druhému. Existuje tu naděje, že mládež posílí slovanskou pospolitost a bude jasně stát na pozicích slavjanofilů minulých dob.

Shrneme-li dosud výsledky Všeslovanského sjezdu, zmíním myšlenku, kterou pronesl Just Rugel, překladatel ruské klasiky na slovinský jazyk, vydavatel a osvícenec, který ve Slovinsku nainstaloval památník Juriji Gagarinu: „Nejsilnější zbraň Rusů – to je kultura. A dnes probíhá falšování kultury, protože v Evropě neznají Rusko podle klasické literatury, ale podle té disidentské. Přitom podle mého názoru je třeba sjednocení Ruska a Německa, protože jsme jednotní v touze žít bez ohledu na Anglosasy“. Později, když vzpomínal na krušné bitvy ruských dějin, pronesl: „Jsem udiven, odkud se berou síly u ruského ethnosu po všech těch válkách a revolucích, které Rusko postihly.“

„Rusko se drží, my vidíme, že se drží z posledních sil,“ – říká ruský spisovatel Vladimír Krupin. – „A síly provincií dosud ještě nezapůsobily. Je to obrovské štěstí. Ale naše neštěstí je v tom, že je tu propast mezi vládou a lidem, mezi bohatými a chudými. A tato propast nám může podrazit nohy.“

Pavel Ziminský (Polsko) v jednom ze svých vystoupení vyjádřil tuto myšlenku: „Předtím, než se slovanské země spojí, je nezbytně třeba jim vrátit suverenitu. Bývalé socialistické země jsou pod vlivem globalistických sil Západu. A ani západní státy nejsou zcela suverénní, neboť i oni jsou pod vlivem stejných sil.“

…Naše cesta dále směřovala na Balaam, Alexandro-Sirské, k Balaamskému klášteru a lavře Alexandra Něvského, v jejíchž stěnách byla práce sjezdu dokončena slavnostní modlitbou a bratrským slovanským jídlem.

Irina Ushakova

Zdroj: http://rusderjavnaya.ru/news/samoe_silnoe_oruzhie_russkikh/2017-06-07-3259

Klíčová slova: Rusko  | Slovanství
reklama
1638 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení
reklama

Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

Zasílání upozornění
Čtěte také

euServer.cz

Proč lidé vzhlíží k Rusku aneb O levicově-konzervativních tendencíchMiloš Zeman: Posíláme kondolence, vyjadřujeme solidaritu s oběťmi islámského terorismu. Ale jinak nic...To se mi snad jenom zdá. Neomalená drzost, když prezident USA, co už dvě stě roků vedly tisíce válek, invazí, státních převratů a anexí po celém světě, se pasuje do globálního mírotvůrce...Sluníčkáři a "multikulti" dále přitvrdili...BRICS ponechá v roce 2050 na prvním místě ekonomik světa Čínu, před Indií a USA. V té době asi muslimská Evropa zapláče...

euPortal.cz

Takovou pitomost, co strašně hloupí politici ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vymysleli na Babiše, svět ještě neviděl...V ČR se objevil nový fenomén. Islámské letní tábory pro děti. Podívejte se na velmi znepokojující reportáž TV Prima

ePortal.cz

Skandál. Takhle ve škole masírují vaše děti. Jako v 50. letech!Tyto čtyři politické strany slouží "vyšší nadnárodní moci". Nevolte je!

Eurabia.cz

Švédský stát podporuje mnohoženství i muslimských imigrantů!Míšení s muslimy je obohacení. Našli jsme stránku z učebnice pro vaše děti ...

FreeGlobe.cz

Imigrant měl tři manželky, tak dostal tři byty. Média hlavní stoky to považovala za fake news. Ukázalo se, že je to pravdaUkrajina povážlivě vymírá. Čísla jsou neúprosná

Nezdravi.cz

Vědci našli způsob, jak regulovat délku životaStojí za to nahradit bílou rýži tzv. hnědou rýží?

ParlamentniListy.cz

Distribucí migrantů chce EU zničit svobodu a bezpečí. Lidl nás vychovává v nové sovětské evropské lidi. Sobotku si Brusel koupil už dávno, Fica asi až teď. Známý odpůrce EU hovoříJozef Banáš: Německo? Časovaná bomba. Mezi řečí vám Němci sdělí...
Příspěvky podle autorů
Reklama
Doporučujeme
Mladá pravice

Václav Klaus

Miloš Zeman

Učitel financí

Pat Buchanan